Garudas analysverktyg


KOMPETENSPROFILEN

Garudas KompetensProfil är en arbetsrelaterad personprofil som kartlägger 16 olika egenskaper och ger en gedigen grund för nyanserade analyser av bl.a. individens motivationsfaktorer, samarbetsförmåga, kommunikationsstil och uppbackningsbehov. Då personprofilen direkt kan matchas mot en kravprofil i samma grafiska modell, ges ett strukturerat underlag för kompetensbaserade djupintervjuer i rekryterings- och urvalssammanhang. KompetensProfilen är även väl lämpad som stöd i andra HR-processer så som coachning, medarbetarsamtal, karriärplanering, konflikthantering och rehabilitering. Den vetenskapliga grunden är väl dokumenterad och profilen är granskad av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).

FOKUSPROFILEN

Garudas FokusProfil  är ett multifunktionellt HR-verktyg för individ- och teamprocesser såsom coaching, 360-graderssamtal, medarbetarsamtal, karriärplanering och konflikthantering. Verktyget bygger på en konkret och pedagogiskt lättförståelig fyrfältsmodell som underlättar och fördjupar förståelsen kring individers olika drivkrafter, behov och kommunikationsstilar samt hur individer väljer att fokusera sin tid och energi. I teamprocesser hjälper FokusProfilen till att öka deltagarnas kännedom om sig själva och sina kollegor vilket bidrar till ökad öppenhet och till ett bättre tillvaratagande av kompletterande olikheter.