Samarbeten


euenrad

Karriärakademin

I Sverige har vi idag en hög ungdomsarbetslöshet, samtidigt som många företag har stort behov av att anställa, men hindras av att de inte hittar personer med rätt kompetens.

Karriärakademin är en förstudie finansierad av ESF med Malmö FF som huvudman, där vi undersöker möjligheten för en alternativ tjänst för matchning och utbildning. Malmö FF har ett starkt varumärke och ett djupt engagemang i ungas väg ut i arbetslivet. Detta gör att klubben kan stå som en stark samlande kraft i detta projekt. Vi tar avstamp i företagen i MFF:s nätverk och deras rekryteringsutmaningar och arbetar utefter detta fram program som ger unga arbetslösa verktyg och färdigheter som gör dem anställningsbara.

Förstudien ska utmynna i en rapport om hur ett eller flera sådana program skulle byggas på bästa sätt, reell förankring hos samtliga berörda parter samt en ansökan om projektmedel hos ESF och medfinansiering från andra intressenter.

Inkluderande Samverkan

Inkluderande Samverkan (IS) är en förstudie inför ett projekt för en mer lustfylld, meningsfull motivationsskapande skola som förebygger ungdomsarbetslöshet som tar tillvara på varje individs potential och stimulerar ortens näringsliv.

Förstudien skall mynna ut i en rapport och resultera i att planera för ett 3 årigt externt finansierat projekt